Aktuality - archiv 1.3.2014

Všetko, čo treba vedieť pre zápasom proti Žiline

Zmeny v trestnom poriadku týkajúce sa organizácie športových podujatí

V nasledujúcom texte vám prinášam všetky potrebné informácie, ktoré musíte vedieť pred každým ligovým zápasom nielen na našom štadióne. Prinášame vám výber toho najdôležitejšieho z takmer štyridsaťstranového dokumentu Slovenského futbalového zväzu, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky a Učenej právnickej spoločnosti týkajúceho sa organizácie športových podujatí – kľúčové ustanovenia zákona č. 1/2014.

Vchody na štadión na Sihoti sú tri. Pre hosťujúcich fanúšikov je určený vchod, ktorý sa nachádza na hrádzi rieky Váh. Pred zápasom proti Žiline nebude na základe žiadosti MŠK otvorená pokladňa pre fanúšikov hostí. Na zápas budú vpustení iba tí fanúšikovia, ktorí si kúpili vstupenky, ktoré predával žilinský klub.

Hlavný vchod je umiestnený od železničnej trate hneď vedľa športovej haly. Na tomto mieste budú pre urýchlenie vstupu na štadión predávané len vstupenky na „nekrytú tribúnu“. Tretí vchod sa nachádza oproti vstupu na krytú plaváreň. Tu si môžete kúpiť vstupenky na „krytú tribúnu“.

• všetci návštevníci zápasov AS Trenčín sú povinní mať vstupenku/permanentku pri sebe pre prípad náhodnej kontroly počas celého zápasu
• pri vstup od plavárne a športovej haly sú pripravené špeciálne vstupy pre držiteľov permanentiek a klubových kariet
• ľudia s vopred zakúpenou vstupenkou budú mať pri každom vchode vyčlenené vlastné vstupy
• na štadióne prebieha dvojitá kontrola – pri vstupe na štadión a pri vstupne na tribúnu

VÝŇATKY Z DOKUMENTU SFZ , GP SR, UčPS K ZÁKONU 1/2014
Oprávnenia organizátorov podujatia
- organizátor podujatia je oprávnený uplatniť si od účastníka
podujatia, ktorého protiprávnym konaním došlo k okolnostiam podľa odseku 1
a) primeranú náhradu nákladov uhradených podľa odseku 2 (náklady policajného zásahu)
b) primeranú náhradu za sankciu alebo opatrenia, ktoré boli organizátorovi podujatia v súvislosti s týmto protiprávnym konaním uložené orgánmi verejnej moci, orgánmi medzinárodnej športovej organizácie alebo orgánmi príslušného športového zväzu

- organizátor podujatia je oprávnený zaznamenať účastníka podujatia, ktorý porušil organizačný poriadok podujatia alebo návštevný poriadok podujatia, do evidencie informačného systému podľa § 22 ods. 2.

Povinnosti účastníka podujatia
- účastník podujatia je povinný
a) dodržiavať pokyny organizátora podujatia, členov usporiadateľskej služby, príslušníkov policajného zboru, príslušníkov obecnej polície a dozorného orgánu a zdržať sa všetkého, čo narušuje verejný poriadok alebo pokojný priebeh
podujatia
b) zdržať sa požívania alkoholických nápojov počas podujatia, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí a požívania omamných látok alebo psychotropných látok počas podujatia
c) strpieť úkony člena usporiadateľskej služby súvisiace s porušením povinnosti účastníka podujatia pri výkone oprávnení a plnení povinností člena usporiadateľskej služby podľa § 14
d) po ukončení podujatia pokojne opustiť miesto konania podujatia
e) zaobstarať si vstupenku do sektoru vyčleneného pre divákov podporujúcich družstvo alebo jednotlivca, ktorých podporuje, ak ide o rizikové podujatie alebo podujatie, na ktorom boli vstupenky vystavené na meno a priezvisko

Zákazy platiace pre účastníkov podujatia
- účastníkovi podujatia sa zakazuje
b) navštevovať podujatie pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok
c) vnášať na podujatie alkoholické nápoje, ak obec vydala zákaz predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na podujatí alebo vnášať na rizikové podujatie alkoholické nápoje s obsahom alkoholu vyšším ako 4,1 objemových percent alkoholu
d) mať zakrytú tvár spôsobom sťažujúcim alebo znemožňujúcim jeho identifikáciu
f) vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov na domáce podujatie, pri ktorom môže dôjsť k narušeniu verejného poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti, zdravia alebo mravnosti účastníkov podujatia
h) požívať alkoholické nápoje počas premiestňovania sa na miesto konania podujatia alebo z miesta konania podujatia v priestoroch verejnej dopravy a hromadných dopravných prostriedkoch
i) vnášať na miesto konania podujatia a používať pyrotechnický výrobok, strelnú zbraň, chladnú zbraň alebo inú vec, ktorou možno urobiť útok proti telu dôraznejším, okrem ich použitia na výkon športovej činnosti
j) používať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov znevažujúcim spôsobom alebo iným spôsobom, ktorým možno podnecovať k narušeniu verejného poriadku alebo ohrozeniu riadneho priebehu domáceho podujatia
k) vnášať na podujatie písomné, grafické, obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové vyhotovenie textov a vyhlásení, zástav, odznakov, hesiel alebo symbolov skupín alebo hnutí a ich programov alebo ideológií, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, obhajujúce, podporujúce alebo podnecujúce nenávisť, násilie alebo neodôvodnene odlišné zaobchádzanie voči skupine osôb alebo jednotlivcovi pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine, pôvodu rodu alebo pre ich náboženské vyznanie
l) vstupovať v čase konania podujatia do priestorov športoviska bez súhlasu organizátora
m) vhadzovať predmety do priestoru športoviska

Priestupky
- priestupku diváckeho násilia sa dopustí ten, kto
a) poruší zákaz podľa § 16 písm. a), e), g), i), j)
b) v súvislosti s účasťou na podujatí hrubo znevažuje, uráža alebo ohrozuje organizátora podujatia, hlavného usporiadateľa, usporiadateľa, bezpečnostného manažéra, zamestnanca prevádzkovateľa strážnej služby, dozorný orgán, príslušníka obecnej polície, príslušníka policajného zboru, delegáta zväzu
alebo dobrovoľníka verbálne, gestom, grafickým zobrazením alebo iným spôsobom
c) neoprávnene sťažuje účastníkovi podujatia pokojný prístup na miesto konania podujatia alebo mu bráni v prístupe, alebo neoprávnene bráni účastníkovi podujatia v tom, aby pokojne opustil miesto konania podujatia

- za priestupok diváckeho násilia sa považuje aj čin, ktorý má znaky priestupku proti verejnému poriadku, priestupku extrémizmu, priestupku proti občianskemu spolunažívaniu alebo priestupku proti majetku podľa osobitného predpisu, agresívnej povahy spáchaný v súvislosti s účasťou na podujatí.

- za priestupok možno uložiť pokutu do 1500 eur, ak bol tento priestupok spáchaný na rizikovom podujatí, možno uložiť pokutu do 3 000 eur

- za priestupok možno uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach až na päť rokov

Oprávnenie PZ SR
- ak na podujatí alebo v súvislosti s podujatím hrozí bezprostredné nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku alebo je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie účastníkov podujatia, policajný zbor môže toto podujatie zakázať alebo vylúčiť účastníka podujatia z účasti na podujatí

- ak na podujatí alebo v súvislosti s podujatím hrozí bezprostredné
nebezpečenstvo narušenia verejného poriadku, je ohrozená bezpečnosť, život alebo zdravie účastníkov podujatia alebo ide o rizikové podujatie, policajný zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, bez označenia monitorovaných priestorov vyhotovovať obrazové, zvukové alebo obrazovo-zvukové záznamy z prípravy alebo priebehu podujatia, vrátane
premiestňovania sa účastníkov podujatia, ako aj iné záznamy o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku súvisiacich s podujatím

- zvukové, obrazové alebo iné záznamy vyhotovené policajným zborom je možné využiť len na účely trestného konania, priestupkového konania, správneho konania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho konania, na účely vedenia a využívania informačného systému podľa § 22 a na účely plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu, inak je
Policajný zbor povinný tieto záznamy bezodkladne zlikvidovať

Kamerový systém a jeho využitie
- pri organizovaní rizikového podujatia je organizátor podujatia povinný zriadiť pri vchodoch a východoch športového zariadenia a v priestoroch športového zariadenia kamerový systém, ktorý umožní v čase konania podujatia nepretržité monitorovanie
uvedených priestorov a identifikáciu fyzickej osoby alebo iného predmetu a zabezpečí záznam v digitálnej forme, túto povinnosť má organizátor podujatia na futbalovom podujatí a hokejovom podujatí najvyššej celoštátnej súťaže v kategórii dospelých, a ak to
ustanovujú požiadavky medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu

- záznamy vyhotovené z kamerového systému je možné využiť len na účely trestného konania, priestupkového konania, správneho konania, občianskeho súdneho konania, disciplinárneho konania, vedenia a využívania informačného systému podľa § 22 a na
účely plnenia úloh na úseku ochrany verejného poriadku a bezpečnosti štátu

- podrobnosti o kamerovom systéme ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

- kontrolu inštalácie a funkčnosti kamerového systému vykonáva najmenej raz ročne príslušný športový zväz v súčinnosti s policajným zborom

Správne delikty
- za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až e), i), l) až n), q), r) a w) možno uložiť pokutu do 2000 eur, ak bol tento správny delikt spáchaný na podujatí s osobitným režimom, možno uložiť
pokutu do 4000 eur, na rizikovom podujatí do 50 000 eur

- za správny delikt podľa odseku 1 písm. f), h) a j) možno uložiť pokutu do 4000 eur, na rizikovom podujatí do 50 000 eur

- za správny delikt podľa odseku 1 písm. g), k), o), p), s), t) až v) možno uložiť pokutu do 50 000 eur

- za správny delikt podľa odseku 1, pri ktorom v dôsledku hrubého zanedbania povinností organizátora došlo k závažnému alebo nenapraviteľnému následku alebo ak vznik takého následku bezprostredne hrozil, možno uložiť aj zákaz činnosti až na päť rokov. sankcia zákazu činnosti spočíva v tom, že sa páchateľovi správneho deliktu zakáže na dobu výkonu sankcie vykonávať činnosť organizátora podujatí určených presným označením druhu podujatí, športového klubu alebo jeho družstva, súťaže alebo športu, na ktoré sa tento zákaz vzťahuje

- za správny delikt podľa odseku 1 spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný správny delikt, možno uložiť sankciu až do výšky dvojnásobku hornej hranice

- pri ukladaní sankcií za správne delikty podľa odseku 1 okresný úrad prihliada na závažnosť, spôsob, dĺžku trvania a následky protiprávneho konania a prihliadne aj na opakované porušenie právnej povinnosti a na to, že sa konaním porušili viaceré povinnosti

Zákazy
- osobe obvinenej z priestupku podľa § 25 ods. 3 alebo § 26 ods. 1 a 2 možno uložiť predbežné opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach na primeranú dobu, najdlhšie na šesť mesiacov, najmä ak sa dopustila priestupku diváckeho násilia alebo iného priestupku závažnejšej povahy alebo sa dopustila priestupku po tom, čo bola v poslednom roku postihnutá za obdobný priestupok alebo bola v posledných dvoch rokoch
odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí

- odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení podľa odseku 2 nemá odkladný účinok

Ustanovenia o priestupkoch
- priestupky podľa tohto zákona prerokujú orgány policajného zboru. na priestupky a ich prerokovanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch

- ak sa páchateľ dopustil priestupku podľa § 25 alebo § 26 menšej závažnosti alebo ak je páchateľom priestupku osoba mladšia ako 21 rokov, ktorá v minulosti nebola odsúdená ani postihnutá za protiprávne konanie v súvislosti s účasťou na podujatí, priestupok je možné vybaviť napomenutím, ak je možné predpokladať, že takéto vybavenie je postačujúce, najmä ak sa páchateľ k spáchaniu priestupku priznal, jeho spáchanie oľutoval, prejavil snahu o nápravu a zaviazal sa nahradiť škodu alebo jej primeranú časť, ak bola priestupkom spôsobená

- za priestupok podľa § 25 alebo § 26 možno uložiť pokutu v blokovom konaní do 100 eur a v rozkaznom konaní do 300 eur, ak bol priestupok spáchaný v súvislosti s účasťou na rizikovom podujatí, až do dvojnásobku tejto sumy

- pri uložení obmedzujúceho opatrenia alebo predbežného opatrenia správny orgán určuje rozsah zakázaných podujatí podľa závažnosti protiprávneho konania, ktorého sa páchateľ dopustil,
presným označením druhu podujatí, športového klubu alebo jeho družstva, súťaže alebo športu, na ktoré sa obmedzujúce opatrenie alebo predbežné opatrenie vzťahuje

- za priestupok podľa § 25 alebo § 26 spáchaný v lehote do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o postihu za obdobný priestupok, možno uložiť pokutu a obmedzujúce opatrenie až do výšky dvojnásobku hornej hranice ustanovenej za neskorší priestupok

Nové prvky v trestných kódexoch
Nový druh trestu
- trest zákazu účasti na verejných podujatiach (možné uložiť aj samostatne)
- povinnosť dostaviť sa na policajný útvar, prípadne aj opakovane

Priťažujúce okolnosti
- spáchanie trestného činu počas presunu na verejné podujatie a späť
- spáchanie trestného činu z dôvodu klubovej príslušnosti

§122 ods. 14 trestného zákona: „Trestný čin je spáchaný v súvislosti s účasťou na verejnom podujatí, ak sa ho dopustí účastník verejného podujatia v čase a mieste konania verejného
podujatia alebo v jeho okolí alebo na inom mieste počas premiestňovania sa na miesto konania verejného podujatia alebo z miesta konania verejného podujatia, vrátane dopravných prostriedkov alebo prevádzok služieb. Za verejné podujatie sa považuje verejné zhromaždenie, kultúrne, športové a iné
podujatie prístupné verejnosti.“

Formy spáchania trestného činu výtržníctva vyjadrené výslovne v § 364 ods. 1 písm. d) TZ - zvýraznenie ich závažnosti:
- protiprávne používanie pyrotechnických výrobkov na verejných
podujatiach
- poškodzovanie sedadiel, bariér oddeľujúcich divácke sektory
- vhadzovanie nebezpečných predmetov na športovisko

Rýchle vyšetrovanie podľa § 204 ods. 1 TP
- cela policajného zaistenia
- 48 h (prokurátor) + 48 h (súd)
- aj cudzinci (pripravení tlmočníci)

Autor: astn
Rozpis zápasov
1:2 Štadión Sihoť
NIKÉ LIGA, 28. kolo, 19.4.2024
AS Trenčín - FC Košice
18:00 Skalica
NIKÉ LIGA, 29. kolo, 27.4.2024
MFK Skalica - AS Trenčín
Facebook

Prečítajte si tiež

archív novinek
ASTV 23.4.2024

ASTV | Zostrih zo zápasu ligy U19 proti FC Spartak Trnava

ASTV vám prináša zostrih zo zápasu I. ligy U19 proti FC Spartak Trnava (2:2).

ASTV 22.4.2024

ASTV | Zostrih zo zápasu ligy U19 proti FC Petržalka

ASTV vám prináša zostrih zo zápasu I. ligy U19 proti FC Petržalka (1:0).

Fotogalérie 21.4.2024

Fotogaléria | Zápas Niké ligy proti FC Košice

Fotogaléria Petra Kapustu zo zápasu 6. kola nadstavby Niké ligy proti FC Košice (1:2).

A-tím 21.4.2024

Kozlovský | Neviem, čo na to povedať

Po víťaznom zápase proti Zlatým Moravciam prišla domáca prehra proti FC Košice. Zverencom trénera Iliju...

Tipsport SK  macron
 Fitshape  vanStyn  Mesto Trenčín
 Mercedes Benz  Heineken  Smoker  slovlak  mattoni  monolit  aarsleff  msport  laugaricio  proreco  magnus  TSS Group  ramirent  keraming  Jaaa